Puzzler’s Challenge 2015 Winners

Lim Zhi Wen& Khaw Kar Wei (SMJK Chung Ling, Penang)
Lim Zhi Wen & Khaw Kar Wei (SMJK Chung Ling, Penang)
Amos Tan Li Sheng & Khoo Zi Xian (SMJK Chung Hwa Confucian)
Amos Tan Li Sheng & Khoo Zi Xian (SMJK Chung Hwa Confucian)
Tan Yin Xiang & Yee Xin Kang (SMJK Chung Ling, Butterworth)
Tan Yin Xiang & Yee Xin Kang (SMJK Chung Ling, Butterworth)

puzzlers-challenge-2015-00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *